5. urodziny STARTERA. Konkurs!

Dodano: Sty 23 2017 Autor: Personal PR

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, organizator startupowej społeczności z ramienia Miasta Gdańska, obchodzi swoje 5. urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy dla was konkurs! Opublikujcie wpis na Twitterze czy Instagramie ze wspomnieniem ze STARTERA. Wpis, który podbije nasze serca zdobędzie nagrodę – grę Monopoly Edycja Gdańska. Wpis musi zawierać hashtag #5latStartera. Macie czas do 24 stycznia, do godz. 12.00. Powodzenia! 🙂

cover

REGULAMIN KONKURSU “5 lat STARTERA”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “5 lat STARTERA” (dalej: „Konkurs”) jest Personal PR Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 6/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000313906, NIP: 9571007075, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem https://www.facebook.com/inkubatorstarter; https://twitter.com/InkubatorStart; https://www.instagram.com/inkubator_starter/.
(zwanej dalej „Stroną Konkursową”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
4. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem Facebook, Twitter i Instagram.
5. Zrealizowanie, kroków, o których mowa w § 3 ust. 4 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

§2
Przedmiot i czas Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest opublikowanie wpisu na portalu Twitter bądź Instagram z hashtagiem #5latstartera (dalej zwanym: „Praca Konkursowa”). Zadanie konkursowe brzmi: „Przedstaw swoje wspomnienie ze STARTERA w kreatywny i nietuzinkowy sposób. Wpis powinien być formą odpowiedzi na zadanie konkursowe i zawierać hashtag #5latstartera.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.01.2017 roku o godz. 9.30 i kończy się 24.01.2017, roku o godz.12.00.
3. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Organizatora, oraz innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Organizatora, członkowie ich organów zarządzających.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: posiadać konto w portalu Twitter bądź Instagram umieścić Pracę konkursową z hashtagiem #5latstartera.
5. Praca może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną Pracę konkursową tylko na jednym z wybranych portali: Twitter bądź Instagram. Jeżeli umieści prace na dwóch portalach, organizator będzie liczył wpis, który pojawi się jako pierwszy.
7. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zakresie serwisu Twitter danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową).
§ 4
Przebieg Konkursu
1. Spośród Prac zostaną wyłoniona 1 najlepsza w ocenie Komisji Konkursowej tj. najbardziej oryginalny i kreatywny wpis na Twitterze bądź Instagramie.
2. Autor wyłonionej Pracy konkursowej uzyska prawo do Nagrody stając się „Zwycięzcą”.
3. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową.
4. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do godz. 15.00 27.01.2017 roku w zakresie Strony Konkursowej.
5. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników przesłać wiadomość na stronie https://twitter.com/InkubatorStart bądź https://www.instagram.com/inkubator_starter/, która będzie zawierała jego adres e-mail.
6. Na przesłany przez Zwycięzcę adres e-mail Organizator prześle w terminie 1 dnia roboczego wiadomość, w której poprosi Zwycięzcę o przekazanie danych niezbędnych celem wydania nagrody
7. W terminie 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 6, Zwycięzca jest zobowiązany przesłać zwrotną wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostanie poproszony w, w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody.
§ 5
Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest gra planszowa Monopoly Edycja Gdańska.
2. Potwierdzenie zdobycia nagrody zostanie wysłane na wskazany przez Zwycięzcę adres mailowy.
§ 6
Komisja Konkursowa

1. Jury składa się z trzech członków: dwóch przedstawicieli STARTERA i jednego Organizatora. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel STARTERA.

§ 7
Polityka Prywatności
1. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER z siedzibą w ulicy Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234045, NIP 583-290-74-40.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz aktualizacji czy poprawiania.
§ 8
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni od zakończenia Konkursu mailowo za pośrednictwem adresu starter@personal-pr.pl. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
3. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres starter@personal-pr.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail wykorzystywanego w zakresie portalu Twitter. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody(nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: starter@personal-pr.pl

Kategoria: STARTER Tags: , , ,