Regulamin konkursu podczas infoShare Startup Zone!

Dodano: Maj 18 2016 Autor: Personal PR

REGULAMIN KONKURSU “Odwiedź Clipster”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Odwiedź Clipster” (dalej: „Konkurs”) jest Personal PR Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Sobótki 21B/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000313906, NIP: 9571007075, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem https://twitter.com/InkubatorStart.

(zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 2. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem Twitter.
 3. Zrealizowanie, kroków, o których mowa w § 3 ust. 4 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

§ 2

Przedmiot i czas Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest opublikowanie wpisu tzw. „tweeta” na portalu Twitter z hashtagiem #infoshare i #clipster (dalej zwanym: „Praca Konkursowa”). Zadanie konkursowe brzmi: „Przekonaj nas w 140 znakach, że to Ty powinieneś dostać dwupokojowy mikropartament w Clipsterze”. Tweet powinien być formą odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.05.2016 roku o godz. 10:00 i kończy się 19.05.2016, roku o godz. 12:00.
 3. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4.

§3

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadaj pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: posiadać konto w portalu Twitter, umieścić Pracę konkursową w z hashtagami #infoShare i #Clispter.
 5. Praca może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną Pracę konkursową. P
 7. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
 8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zakresie serwisu Twitter danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową).

§ 4

Przebieg Konkursu

 1. Spośród Prac zostaną wyłoniona 1 najlepsza w ocenie Komisji Konkursowej tj. najbardziej oryginalny i kreatywny tweet.
 2. Autor wyłonionej Pracy konkursowej uzyska prawo do Nagrody stając się „Zwycięzcą”.
 3. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową.
 4. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do godz. 15.00 19.05.2016 roku w zakresie Strony Konkursowej.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników przesłać wiadomość na stronie https://twitter.com/InkubatorStart, która będzie zawierała jego adres e-mail.
 6. Na przesłany przez Zwycięzcę adres e-mail Organizator prześle w terminie 1 dnia roboczego wiadomość, w której poprosi Zwycięzcę o przekazane danych niezbędnych celem wydania nagrody
 7. W terminie 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 6, Zwycięzca jest zobowiązany przesłać zwrotną wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostanie poproszony w, w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody.

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest dwudniowy pobyt w dwuosobowym mikroapartamencie Clipstera – przestrzeni zarządzanej przez STARTER i Alfabet, znajdującej się przy ul. Juliusza Słowackiego 19, 80-281 Gdańsk.
 2. Potwierdzenie zdobycia nagrody zostanie wysłane na wskazany przez Zwycięzcę adres mailowy.

§ 6

Komisja Konkursowa

 1. Jury składa się z trzech członków: jednego przedstawicieli STARTERA , Alfabeat i Organizatora. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel STARTERA.

§ 7

Polityka Prywatności

 1. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER z siedzibą w ulicy Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234045, NIP 583-290-74-40.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz aktualizacji czy poprawiania.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni od zakończenia Konkursu mailowo za pośrednictwem adresu starter@personal-pr.pl. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres starter@personal-pr.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail wykorzystywanego w zakresie portalu Twitter. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody(nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: starter@personal-pr.pl